R'lyeh Cafe

Regulamin R’lyeh Cafe

Regulamin korzystania z gier planszowych, salek RPG oraz przestrzeni do gier planszowych w R’lyeh Cafe

 


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej Regulaminem), określa zasady korzystania z lokalu, a szczególności korzystania z gier planszowych, przestrzeni do gier planszowych i salek do gier RPG w R’lyeh Cafe.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

2.1. kliencie – należy przez to rozumieć osobę dokonującą regularnych zamówień u obsługi lokalu w czasie pobytu w obrębie lokalu; 

2.2. obsłudze – należy przez to rozumieć pracowników R’lyeh Cafe, osobę właściciela, menedżera lokalu, ochronę oraz wyznaczony personel (w przypadku zorganizowanych imprez); 

2.3. grze planszowej – należy przez to rozumieć grę towarzyską składającą się z planszy do gry, kart, figurek lub innych akcesoriów;

2.4. grze planszowej premium – należy przez to rozumieć grę planszową o szczególnie wysokiej wartości; 

2.5. stoliku – należy przez to rozumieć pojedynczy stolik z przypisanym mu indywidualnym numerem i miejsca do siedzenia, zlokalizowany w otwartej części lokalu;

2.6. salce – należy przez to rozumieć stolik zlokalizowany w zamkniętej części lokalu, odseparowanej od części otwartej drzwiami lub kotarą;

3. W lokalu obowiązuje samoobsługa. W uzasadnionych sytuacjach obsługa przynosi zamówienia do stolika, o czym każdorazowo informuje klienta. 

4. Klienci zobowiązani są podążać za poleceniami obsługi dotyczącymi porządku w lokalu, porządku i korzystania  z gier planszowych oraz w zakresie innych zwyczajowych uwag, poleceń i upomnień zgodnych z charakterem prowadzonej działalności. 

5. W lokalu zabronione jest: 

5.1. spożywanie własnych napojów i produktów spożywczych;

5.2. palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;

5.3. zamawianie dowozu jedzenia oraz spożywanie posiłków;

5.4. zmiana aranżacji lokalu, ułożenia miejsc siedzących i stolików;

6. W lokalu znajduje się monitoring wizyjny. 

7. Szczegółowe informacje odnośnie rezerwacji stolików, gier planszowych oraz salek RPG można znaleźć na stronie www.rlyehcafe.pl.

8. Obsługa lokalu nie gwarantuje ciszy w lokalu. Klienci zobowiązani są do powstrzymywania się od regularnego zagłuszania swoim zachowaniem gier innych klientów.

II. Część szczególna

9. R’lyeh Cafe udostępnia nieodpłatnie swoim klientom gry planszowe oraz przestrzeń do gier planszowych (dalej: stoliki) a także sale do gier RPG (dalej: salki). 

10. Każdy stolik w lokalu służy i nadaje się do grania w gry planszowe. 

11. W momencie złożenia zamówienia przy barze obsługa wskazuje klientowi lub grupie klientów najdogodniejszy dla nich stolik, biorąc pod uwagę wielkość grupy, grę lub gry planszowe w jakie klienci chcą zagrać oraz przewidywany czas gry. 

12. Rezerwacja stolików nie jest obowiązkowa. Obsługa lokalu przyjmuje rezerwacje stolików i salek RPG maksymalnie do godziny 16:00 danego dnia roboczego. Osoba składająca rezerwację zobowiązana jest podać maksymalnie precyzyjną liczbę gości pod rygorem anulowania rezerwacji bez względu na ilość gości czy czas przybycia do lokalu.

13. Klienci zobowiązani korzystać wyłącznie ze stolika wskazanego przez obsługę. Zamiana stolika możliwa jest jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody obsługi i opróżnieniu poprzedniego stolika. 

14. Każda osoba, która zajmie miejsce przy stoliku bez pomocy obsługi zobowiązana jest złożyć zamówienie w przeciągu 15 minut od początku swojej wizyty w lokalu. W innym przypadku zostanie poproszona o niezwłoczne opuszczenie lokalu!

15. Gry planszowe udostępniane są klientom wyłącznie do korzystania w obrębie lokalu. 

16. Klienci zobowiązują się korzystać z gier planszowych w taki sposób by nie uszkadzać ich ponad normę wynikającą ze zwyczajnej eksploatacji ani nie gubić ich zawartości. Klienci zobowiązują się oddać grę w takim stanie i porządku jakim ją zastali. 

17. Za szkody w asortymencie gier planszowych, a w szczególności (ale nie wyłącznie) za uczynienie gry niezdatną do dalszego użytku odpowiada klient lub klienci solidarnie, którzy szkody tej dokonali. Klienci każdorazowo zobowiązują się do poinformowania o dokonanych uszkodzeniach gier i zobowiązani są do ich naprawienia, a gdy jest to niemożliwe do uiszczenia stosownej opłaty, w wysokości zależnej od wartości uszkodzonej gry. Obsługa lokalu rezerwuje sobie wyłączne prawo do określenia, czy gra nadaje się dalej do użytku, kierując się swoim doświadczeniem i zdrowym rozsądkiem.  

18. Gry planszowe premium, których lista dostępna jest u obsługi, udostępniane są po uiszczeniu kaucji. Wobec graczy korzystających z gier premium stosowana jest ściślejsza kontrola zawartości opakowania z grą jak i obchodzenia się z jej zawartością, na którą klienci wyrażają zgodę. Przy zwrocie gry premium obsługa dokona inspekcji przed zwrotem kaucji. Każdorazowe uszkodzenie, zgubienie lub inne naruszenie zawartości gry premium uzasadnia potrącenie części lub całości wniesionej kaucji. Potrącenie kaucji nie wyczerpuje prawa do żądania naprawienia szkody spowodowanej przez klienta. 

19. Klienci mogą korzystać z własnych gier planszowych. Klient który przynosi własną grę planszową zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę, celem uniknięcia nieporozumień. 

20. Gry planszowe do użytku klientów znajdują się na oznaczonych półkach. Półki mogą zawierać w celach porządkowych dodatkowe instrukcje lub upomnienia wiążące dla klientów. 

21. Gry planszowe pobrane przez klienta z półki, które nie są aktualnie ogrywane w obrębie stolika klienta powinny zostać odłożone na półkę bez zbędnej zwłoki. Na stoliku nie powinny znajdować się gry, które nie są obecnie ogrywane, a w każdym przypadku nie powinny znajdować się tam więcej niż 3 gry. 

22. Klienci lokalu wyrażają zgodę na przypominanie przez obsługę o ofercie lokalu w rozsądnych odstępach czasu, w zależności od natężenia ruchu w lokalu lub uznania obsługi. Klienci dokonujący regularnych zamówień nie będą dodatkowo zachęcani do skorzystania z oferty. 

23. Domniemuje się, że każdy z klientów dokona zamówienia co około 1 godzinę. W przypadku uznania przez obsługę, że klienci już nie korzystają lub nie zamierzają dalej korzystać oferty lokalu, obsługa upomni o treści zdania powyżej lub poprosi o zwolnienie stolika dla innych klientów. 

24. Łamanie postanowień niniejszego regulaminu w zakresie nakazów i zakazów dot. klientów i osób przebywających w lokalu każdorazowo uprawnia obsługę do żądania natychmiastowego uregulowania rachunku, a następnie opuszczenia lokalu przez wskazane osoby. 

Klient lub osoba przebywająca w lokalu, którzy nie zastosują się do polecenia opuszczenia lokalu wydanego przez obsługę a swoim zachowaniem uporczywie utrudniają pracę obsługi lub uprzykrzają pobyt innym gościom po kolejnym upomnieniu w przedmiocie obowiązku opuszczenia lokalu, zobowiązani będą do uiszczenia “opłaty od zakłóceń” w wysokości 500 zł (+VAT), płatnej niezwłocznie u obsługi lokalu kartą lub gotówką. Klient lub osoba przebywająca w lokalu obciążona opłatą otrzyma stosowny paragon. 

25. Obsługa zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług oraz sprzedaży produktów osobom, wobec których zastosowano powyższe postanowienia regulaminu, osobom nietrzeźwym lub nie dającym gwarancji prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. 

26. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych w zakresie systemu rezerwacji stolików oraz monitoringu wizyjnego jest Mateusz Sroka, prowadzący działalność gospodarczą R’LYEH ART CAFE Mateusz Sroka, ul Rakowicka 1/3 Kraków, NIP 6762363170, adres email: rlyehartcafe@gmail.com.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rezerwacji stolików w lokalu a w zakresie monitoringu wizyjnego w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu administratora, na podstawie przepisów kodeksu pracy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w lokalu, porządku prawnego oraz mienia administratora (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), które uzasadnione są charakterem prowadzonej działalności. Dane będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy. Odbiorcami danych jest wyłącznie obsługa lokalu. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Mają państwo prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podany powyżej. Odmowa zgody na przetwarzanie danych w zakresie monitoringu wizyjnego wiąże się z brakiem możliwości korzystania z lokalu. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.